Trafik i läroplan och kursplaner

I dag vet vi hur vi ska göra trafikmiljön säker, men nu handlar det om hur vi beter oss i trafiken och vilka attityder som formar oss som trafikanter. Därför är det viktigt att jobba, undersöka och diskutera trafik i skolan där alla går under många år. Trafik ska finnas med både som en integrerad del i skolarbetet och även som egna delar i några kurser.

Läroplanen
Enligt läroplanen är rektor ansvarig för att integrera trafik. Lgr 2011 säger bland annat under rubriken Rektorns ansvar "i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger".

Under avsnittet Övergripande mål finns flera punkter där trafik och trafiksäkerhet kan vara en del:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

  • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället
  • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling
  • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

På de följande sidorna hittar du referenser till kursplanerna och vad man kan arbeta med i de olika årskurserna. Titta även på våra lektionsförslag, som alla har tydlig koppling till målen i kursplanerna.