Trafik i praktiken åk. 4-6

Trafik och trafiksäkerhet finns med på många ställen i kursplanerna. Ofta fungerar trafik och närmiljön utmärkt som ämne för temaarbeten, där flera kurser kan vävas in. 

Här nedan finns utdrag från centralt innehåll i olika kurser för årskurs 4-6, samt förslag på vad man kan arbeta med. Längst ner på sidan finns interna länkar, externa länkar och material att ladda ner.

 

Bild

"Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap."

"Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt undersöka och presentera ämnesområden med bilder."

 

Att arbeta med:

 • Samla in annonser för bilar. Hur framställs bilarna? I vilka miljöer? Vilka är mottagarna av bilderna? Vad i bilderna säljer?
 • Hur skulle du vilja att din cykel eller cykelhjälm såg ut? Designa och avbilda framtidens fordon!

 

 

Idrott och hälsa

"Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter."

 

Att arbeta med:

 • Var ligger närmaste fotbollsplan, simhall, ridhus etc? Kan alla elever ta sig dit på egen hand eller krävs bil? Hur långt är det vettigt att resa till fritidsaktiviteterna?
  Resonera!

 

 

Matematik

"Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i tabeller och diagram."

"Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar."

"Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar."

 

Att arbeta med:

 • Gör en egen undersökning kring antal som cyklar, åker bil respektive går till skolan. Redovisa resultaten i tabell och diagram.
 • Hur ser olycksutvecklingen i trafiken ut i Sverige? Tabeller finns på Transportstyrelsens hemsida. Hur många skadas i snitt varje år? Per fordonsslag? Räkna ut medelvärde, typvärde och median, välj t ex de senaste 5 åren och jämför med de 5 föregående åren.

 

 

Biologi

"Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling."

"Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel."

 

Att arbeta med:

 • Hur påverkar trafiken naturen? Finns det alternativ? Vad kan vi göra för att påverka det till det bättre? Hur kan vi få trafiken att bidra till en hållbar utveckling? Ta reda på fakta, resonera om hur du kan bidra!
 • Hur påverkas hälsan av alkohol? Vad händer i kroppen? Vad händer i hjärnan?

 

 

Fysik

"Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling."

"Mätningar och mätinstrument."

 

Att arbeta med:

 • Beskriv hur det känns att cykla i nedförsbacke, på plan mark och i uppförsbacke. Hur upplevs det? Varför då? Vilka krafter behövs?
 • Hur långa blir bromssträckorna på plan mark? Med lika mycket kraft, hur långa blir bromssträckorna i uppförs- respektive nedförsbacke? Varför blir det så?
 • Hur fort kör bilarna utanför skolan? Mät hastigheterna med hjälp av att mäta ut en sträcka och ta tiden.

 

 

Kemi

"Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändningen och påverkan på klimatet."

 

 • Att arbeta med:
  Hur länge kan vi hålla på? Hur påverkar de fossila bränslena klimatet? Vilka andra bränslen finns? Ta reda på mer fakta! Hur kan du bidra till en positiv utveckling?

 

 

Geografi

"Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning."

"Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling."

 

Att arbeta med:

 • Gör observationer av trafikflöden utanför skolan, utanför elevens hem, utanför affären mm. Hur många bilar/bussar/lastbilar/cyklar/fotgängare passerar under en viss tid? Var passerade flest lastbilar? Flest cyklar? Varför då? Skulle man kunna minska t ex antalet lastbilar? Hur då?
 • Hur förflyttar sig eleverna till skolan/fritidsaktiviteter mm? Skulle de kunna välja ett annat färdsätt? Hur skulle det påverka miljön? En skolreseplan börjar med en inventering av hur eleverna tar sig till skolan. Läs gärna mer i materialet från Stockholm, Nynäshamn och Huddinge under filer här nedan. 

 

 

Samhällskunskap

"Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället."

"Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer och grupper kan påverka beslut."

 

Att arbeta med:

 • Vilka lagar gäller för cyklister? Vad händer i samhället om trafikanterna struntar i reglerna?
 • Vilka är det som bestämmer hur trafikmiljön ska se ut, t ex utanför skolan? Hur kan skolans elever vara med och påverka? Finns det någonting som borde ändras? Skriv ett brev till den som bestämmer och ta reda på vad som händer med brevet! 

Titta gärna på metoden Forska och Lära.

 

 

Svenska

"Beskrivande förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag."

"Informationssökning och källkritik."

"Tala, lyssna och samtala."

 

Att arbeta med:

 • Läs faktatexter och argumenterande texter på t ex NTFs hemsida, NTF anser. Analysera texterna utifrån innehåll och uppbyggnad.
 • Sök information om säkerhet på cykel. Vad skriver kommunen? Vad skriver myndigheter och organisationer? Vad skriver cyklist-bloggare? Hur kan man bedöma dessa källor?
 • Diskutera och argumentera för fler cykelbanor och hur de kan prioriteras när man bygger nya områden.

 

 

Teknik

"Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter."

"Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel trafiksystemet, vatten- och avloppssystemet samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de fungerar."

 

Att arbeta med:

 • Skruva isär en cykel! Hur överförs kraften från benmusklerna till hjulen? Hur fungerar en enväxlad cykel jämfört med en med fler växlar?
 • Hur fungerar trafiksystemet? Hur styrs det - störst går först eller? Var får de olika fordonen vara? Skulle man kunna göra andra prioriteringar?