Trafik i praktiken åk. 7-9

Trafik och trafiksäkerhet finns med på många ställen i kursplanerna. Ofta fungerar trafik och närmiljön utmärkt som ämne för temaarbeten, där flera kurser kan vävas in. 

Här nedan finns utdrag från centralt innehåll i olika kurser för årskurs 7-9, samt förslag på vad man kan arbeta med. Längst ner på sidan finns interna länkar, externa länkar och material att ladda ner.

 

Bild

"Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder."

"Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas."

 

Att arbeta med:

 • Fotografera din närmiljö, din skolväg etc. Använd gärna i utställning för att visa trafikplanerare, föräldrar och andra vuxna hur eleven ser på din närmiljö. Är den bra - låt bilderna uttrycka det!
 • Samla bilannonser! Vilket är budskapet? Varför använder man detta bildspråk? Vem är mottagare av budskapet - män eller kvinnor?

 

 

Hem- och konsumentkunskap

"Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa."

 

 • Att arbeta med:
  Välj ett recept, gå till affären och ta reda på var produkterna är producerade! Hur långt har de rest? Spelar det någon roll när på året du gör denna undersökning? Hur påverkar resan miljön?

 

 

Idrott och hälsa

"Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa."

"Första hjälpen och hjärt- och lungräddning."

 

Att arbeta med:

 • Hur påverkas vi när vi dricker alkohol? Vad händer i kroppen? Vad kan hända om vi samtidigt försöker köra moped eller bil? Konsekvenser? Ta reda på mer och resonera!
  Varför behöver vi kunna hjärt- och lungräddning? Varför inte? Ta reda på mer!

 

 

Matematik

"Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, till exempel med hjälp av digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar."

 

Att arbeta med:

 • Läs tabeller kring t ex trafikolyckor och presentera tabellerna i diagram. Olycksstatistik finns på Trafikverkets hemsida, eller kan laddas ner här bredvid.
 • Gör hastighetsmätningar (med tidtagarur eller kanske låna en lasermätare) och presentera resultaten i tabeller och diagram. Medelhastighet? Hur fort kör de 25% som kör fortast? (=75-percentilen)

 

 

Biologi 

"Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling."

"Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel."

 

Att arbeta med:

 • Vad är hållbar utveckling? Ta reda på mer!
  Hur tar vi oss till skolan? Ta fram en egen resepolicy.
 • Hur påverkas vi av att inte motionera? Vad är vardagsmotion? Hur tar sig eleverna till skolan? Hur påverkas unga av alkohol? Vilka konsekvenser kan det få att blanda alkohol och mopedkörning? Hur gör kompisarna? Kan man säga nej till att åka med? På Don't Drink and Drives hemsida finns flera olika värderingsövningar att prova!

 

 

Fysik

"Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet."

 

Att arbeta med:

 • Hur är relationen mellan hastighet och bromssträcka?
  Hur påverkas risken av fordonens hastighet? Använd gärna ner den här bilden på höghuset!

 

 

Kemi

"Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling."

 

Att arbeta med:

 • Vad är hållbar utveckling? Ta reda på mer!
  Kan vi fortsätta som vi gör idag med t ex vårt bilåkande? Varför eller varför inte? Vad kan du göra för att förändra?

 

 

Geografi

"Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen."

"Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras."

"Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället."

"Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel."

 

Att arbeta med:

 • Hur påverkar bilåkandet klimatförändringarna? Hur kan detta förändras? Vad gör statsmakterna för att ändra på detta? Kan de göra något annat? Läs mer om trängselskatt och miljöbilar, se länkarna.
 • Undersök närmiljön! Vad är stadsplanering? Vad är trafikplanering? Tycker du att planerarna har lyckats? Varför? Varför inte?
 • Vilka fordon har elevernas familjer? Hur drivs de? Hur skulle de kunna drivas? Hur skulle det påverka klimatförändringarna?

 

 

Religionskunskap

"Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar."

 

Att arbeta med:

 • Är det en rättighet att trimma sin moped? Vilka konsekvenser får det för andra om du kör fort med moped på cykelbanan? Vems frihet är viktig - din eller någon annans? För vem är reglerna skrivna?

 

 

Samhällskunskap

"Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen."

"Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut."

"Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra."

"Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle."

 

Att arbeta med:

 • Vems ansvar är det att trafikmiljön och staden är planerad på ett sätt som fungerar bra för alla? Har du som trafikant ett ansvar att delta? Hur kan man göra det?
  Finns det något i er trafikmiljö som inte fungerar bra för er? Hur fungerar det t ex som cyklist? Är cykelbanor, underhåll, parkeringar osv bra? Hur skulle de kunna se ut? Ta reda på vem som bestämmer om just din trafikmiljö. Skriv ett brev och beskriv problemet. Hur kan det se ut i andra länder? Ta reda på var brevet hamnar och vad som händer med det!
 • I Sverige har vi hastighetsbegränsningar. Varför då? Hur många håller hastigheten? Vad tycker svenskar om hastighetsbegränsningar? Läs i Trafikverkets enkätundersökning! Vad tycker du? Jämför med synen på rattfylleri. Hur ser straffen ut för hastighetsöverträdelser jämfört med rattfylleribrott? Hur påverkar våra normer lagstiftningen?
 • Varför är det olagligt att trimma en moped eller A-traktor? Vilka kan konsekvenserna bli, för den som framför fordonet respektive andra trafikanter? Resonera och diskutera!

 

 

 

Svenska

"Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation."

"Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier."

Att arbeta med:

 • Hur presenterar NTF sina ståndpunkter? Läs på NTFs hemsida: NTF anser. Hur kan man argumentera för att alltid använda moped- och cykelhjälm? Vilka argument fungerar på ungdomar respektive vuxna?
 • Beskriv dig själv som trafikant idag och i framtiden. Vem ska prioriteras i trafiksystemet och varför - skriv en argumenterande text.

 

 

Teknik

"Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer."

"Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränsle och krigsmateriel."

 

Att arbeta med:

 • Hur ser den senaste tekniken ut bland nya bilar? Sök bland bilmärkens hemsidor och läs mer! Se också de senaste testerna på Euro NCAPs hemsida. Hur skulle bilarna kunna se ut i framtiden? Hur såg de ut för 25 år sedan?
 • Läs mer om nya bränslen! Vad kan komma i framtiden? Hur skulle det påverka samhället?