Förebyggande åtgärder

  • Knappt 300 (324 personer 2018, 223 personer 2019) människor dör varje år i trafiken i Sverige.
  • En femtedel av alla dödsolyckor i trafiken är alkoholrelaterade.
  • Den enda acceptabla siffran för antalet trafikdödade och allvarligt skadade är noll.

Nollvisionen – grunden för svensk trafiksäkerhet
Grundtanken i Nollvisionen är att ingen får dö eller skadas för livet i vägtrafiken. Nollvisionens etiska synsätt stämmer överens med de värderingar som präglar samhället i övrigt. I Nollvisionens långsiktigt hållbara vägtransportsystem är omsorgen om människors liv och hälsa viktigare än allt annat. Detta förutsätter också att inga alkohol- eller drogpåverkade förare tillåts framföra motorfordon på landets gator och vägar.
Det var hösten 1997 som riksdagen beslutade om trafiksäkerhetsarbetets inriktning i Nollvisionen. Genom den trafiksäkerhetsproposition som riksdagen antog i maj 2009 bekräftas inriktningen av trafiksäkerhetsarbetet i enlighet med Nollvisionen. Nya etappmål till år 2020 och en modell för målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet antogs. Nytt etappmål för 2030 förväntas bli max 130 omkomna i trafiken.

Alkolås hindrar bilen från att starta
Alkolås är en teknisk åtgärd som gör att bilen inte startar om föraren har alkohol i utandningsluften. Innan bilen kan starta måste föraren blåsa genom ett munstycke. Om utandningsluften visar sig innehålla alkohol över lagstadgad promillegräns bryts strömmen till startmotorn, bränslepumpen eller tändningen och bilen går inte att starta.

Ett seriöst alkolås är också utrustat med någon form av manipuleringsteknik som känner av att det är en människa som blåser i alkolåset.
MHF, Motorförarnas helnykterhetsförbund, har varit mycket drivande kring alkolåsens utveckling.

Alkolås för rattfyllerister
Under flera år har det varit möjligt att som dömd rattfyllerist delta i ett försök med installation av alkolås i bilen för att få möjlighet att behålla körkortet. Detta försök har nu permanentats och gjorts något mindre dyrt. Tanken är att kunna använda alkolås i kombination med rehabilitering och behandling av personer som har alkoholrelaterade problem.

Alkolås som kvalitetssäkring
Kommunerna utgår som alla andra myndigheter från nollvisionen i sitt arbete. För att kvalitetssäkra sina transporter – och skynda på teknikutvecklingen – kan de installera alkolås i sina bilar. Kommunerna kan även ställa krav i sina upphandlingar av transporter på att alkolås ska finnas.
Det blir även alltmer vanligt för åkerier, taxibolag med flera att installera alkolås som en del i sitt kvalitetssäkringsarbete.

Alkobom i hamnen
Varje dag rullar cirka 8 200 fordon ut från färjeterminaler vidare ut på svenska vägar. Tullverkets statistik visar att det är ungefär dubbelt så vanligt med rattfylleri bland dessa fordon. Försök med alkobom i hamnar har pågått i Göteborg och Frihamnen.

Det första permanenta systemet för automatiska alkokontoller infördes i Göteborgs hamn i augusti 2019. Ett slumpmässigt urval av de som ska in på hamnområdet tvingas blåsa för att visa att de inte har alkohol i utandningsluften. Enligt minister Eneroth är detta den första av flera permanenta alkobommar i hamnar.

Tack vare den nya infraröda och snabba mättekniken bromsas inte trafikflödet upp. Det tar lika lång tid för trafiken att köra ut från hamnområdet som tidigare.

SMADIT
SMADIT står för Samverkan Mot Alkohol och Droger i Trafiken. Det är ett verksamhet som bygger på samverkan mellan polis och beroendevården.
Den som åker fast för rattfylleri ska snabbt (helst inom 24 timmar) erbjudas ett samtal med beroendevården. SMADIT finns idag i hela Sverige, men utvecklingen och hur väl det fungerar i praktiken varierar.