Miljön i staden

”Varför ska alla människor envisas med att ta bilen till staden samtidigt som jag?”
Miljöpåverkan från trafiken hänger nästan alltid ihop med just den trafik som är en förutsättning för att staden ska fungera. Frågan är därför hur staden och trafiken kan samsas.

Balansgång för stadsplanerarna
Men om trafikens miljöpåverkan blir för stor, påverkas också staden negativt och trafiken förstör den mångfald som kännetecknar en attraktiv stad. Om man å andra sidan begränsar trafiken för att komma tillrätta med dess miljöpåverkan, riskerar man att slå undan förutsättningarna för en rad av stadens positiva kvaliteter. Trafiken är både en förutsättning för en attraktiv stad och ett hot mot stadens attraktionskraft.

Trafikens miljöpåverkan är en viktig del av förklaringen till vilka städer eller områden i städer som upplevs som attraktiva eller mindre attraktiva. Städer och stadsdelar med mycket trafik, buller, luftföroreningar och nedsmutsning av mark och vatten, blir ofta mindre attraktiva. Då väljer man istället att bosätta sig på andra platser.

Trenden är ändå att intresset att bo centralt även i stora städer har ökat både i Sverige och i andra länder under senare år.

Städernas lungor.
Parker är viktiga på fler sätt än man kanske direkt tänker på. Man kan säga att de får en stad att andas. Fotosyntes syresätter luften, träden absorberar dammet och trafikbullret dämpas. Stadsbilden ändrar karaktär allt efter årstidernas växlingar som blir extra tydliga i parkernas grönska.

Därför är det viktigt att städerna får behålla sina parker. De bidrar både till bättre luft och ökad trivsel.

Att reflektera kring:

  • Kan den som vill bo i en stor stad räkna med att ha träd och grönska nära sitt boende?

Källor:
”Trafik för en attraktiv stad”, Boverket, Svenska Kommunförbundet, Vägverket och Banverket 2004
Ulrika Lundquist, Arkitektur och samhällsbygge, Göteborg 2005