Framtiden - utmaningar och möjligheter

Hur man planerar framtidens städer kommer också att påverka hur trafiken blir i dessa städer. Både bebyggelsen och transportsystemet kan genom att skapa tillgänglighet påverka ett områdes lämplighet för olika verksamheter.Transportsystemets utformning ger också upphov till störningar genom buller och utsläpp vilket negativt påverkar ett områdes attraktivitet som plats för boende och verksamheter.

Stadens utformning påverkar
I storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö blir trafiken emellanåt ett stort problem. Vägarna räcker inte till och människor tillbringar många timmar i köer. Och det går knappast att bygga bort problemen heller. Var stadens bebyggelse, bostadsområden, arbetsplatser och shoppingställen ligger, liksom stadens täthet och form har naturligtvis betydelse för resandet.

Framtidens stadsplanering och trafiklösningar – där man bland annat väger in transport- och hållbarhetsperspektiv – har stor betydelse för om städerna ska fortsätta vara vitala och väl fungerande städer, eller om de kommer att drabbas av någon allvarlig ”trafikinfarkt”.

Hur framtiden än ser ut kan vi alla vara med och påverka den. De nya trafikbehoven och trafiklösningarna kommer även fortsättningsvis att i stor utsträckning påverka våra liv.

För att lära sig om framtiden är det bra att titta bakåt
Mycket av det man för bara ett tiotal år sedan hade som självklara utgångspunkter när man planerade framtiden kan i dag ifrågasättas eller konstateras vara direkt felaktigt.

På 1950-talet planerade man för ett bilinnehav på en bil per tio invånare. Nu får man räkna med två bilar per hushåll för bostadsrättslägenheter i centrala lägen. Då fanns det dubbelt så många barn som bilar. Nu är det tre gånger så många bilar som barn. Trots att man inte kan veta hur framtiden kommer att se ut är det viktigt att diskutera olika framtidsbilder.

Hur mycket får barnen bestämma?
Enligt FN:s barnkonvention ska även barnen vara med och påverka samhällsutvecklingen. Det är dock sällan som barnen ens får en chans att tycka till. Här kan säkert de flesta kommuner bli bättre.

Att reflektera kring:

  • Hur vill vi ha det?
  • Vad vill vi undvika?
  • Hur ska vi kunna nå dit?
  • Vad finns det för hinder?
  • Vem ska bestämma?
  • Vem bär ansvaret?
  • Varför får framtidens medborgare – dagens barn – i så ringa utsträckning vara med och påverka stadens utveckling?
  • Hur tar din kommun vara på barnens åsikter i olika frågor som rör trafik, transportvägar och stadsplanering?

Källor:
Ulrika Lundquist, Arkitektur och samhällsbygge, Göteborg 2005
”Bebyggelseutveckling i storstadsregionerna” Inregia AB, 2005