Lagar och vägmärken

Det är Sveriges riksdag som beslutar om vilka lagar och regler som ska gälla i trafiken. Riksdagen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att ansvara för reglerna i trafiken. De flesta trafikregler finns i Trafikförordningen (1998:1276). Dessutom finns lokala trafikföreskrifter som kommunerna och länsstyrelserna beslutar om. Man kan kontakta gatukontoret eller trafikkontoret i sin kommun om man vill veta vilka lokala trafikföreskrifter som gäller i kommunen man bor i.

Vid sidan av Transportstyrelsen har även Trafikverket, kommunerna och polisen ett ansvar för trafiksäkerheten och att lagar, regler och lokala trafikföreskrifter efterföljs.

Bestämmelser för gående på väg (ur Trafikförordningen 7 kap, förkortat)
Gående ska använda gångbanan (utmärkt med vägmärke eller på trottoar) eller vägrenen.Om det inte finns någon gångbana eller vägren, ska gående använda cykelbanan eller körbanan.

Gående som använder vägrenen, körbanan eller en gemensam gång- och cykelbana ska om möjligt gå längst till vänster i färdriktningen. Den som åker rullskidor, rullskridskor eller liknande och som färdas med högre hastighet än gångfart ska dock färdas längst till höger om det är lämpligare.

De som går i grupp under uppsikt av en ledare eller i en procession ska om det är lämpligt använda vägrenen eller körbanans högra sida i färdriktningen. Om gruppen består av barn som går högst två i bredd, ska om möjligt gångbana,vägren eller cykelbana användas.

Gående ska korsa en kör- eller cykelbana på ett övergångsställe. Om det inte finns något övergångsställe i närheten, ska gående i stället korsa kör- eller cykelbanan tvärs över denna och helst vid en vägkorsning. Kör- eller cykelbanan skall korsas utan onödigt dröjsmål.

Gående som ska gå ut på ett övergångsställe ska ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos de fordon som närmar sig övergångsstället. Utanför ett övergångsställe får gående korsa vägen endast om det kan ske utan fara eller olägenhet för trafiken.

När en grupp som går under uppsikt av en ledare eller en procession använder vägrenen, körbanan eller cykelbanan när det är mörkt ska den som går i täten ha minst en lykta som visar vitt eller gult ljus framåt och den som går sist i kön minst en lykta som visar rött ljus bakåt.

Vägmärken för gångtrafikanter
Här visas några vägmärken som är bra att känna till som gångtrafikant. Fler vägmärken på Transportstyrelsens hemsida.

Påbjuden gångbana. Här ska man gå, här får bara gående vara.

Påbjuden gång- och cykelbana. Här delar man plats med cyklisterna. Gående ska hålla till vänster så att man möter cyklisterna och lättare kan få ögonkontakt.

Gågata. Här får inga motorfordon vara, annat än för att korsa gågatan, lämna varor eller transportera rörelsehindrade personer eller gäster till hotell eller liknande. Alla fordon får högst framföras i gångfart (cirka 5 km/tim) och har väjningsplikt mot gående.

Gångfartsområde. Alla fordon får högst framföras i gångfart (cirka 5 km/tim) och har väjningsplikt mot gående. Fordonen får bara parkeras på särskilt anordnade platser.

Övergångsställe. Här ska man korsa vägen, "utan onödigt dröjsmål". Den som korsar vägen ska visa hänsyn till de fordon som närmar sig. Den som kör bil har väjningsplikt mot gående som går på övergångsstället eller just ska gå över.