Skolväg och trafik

Kopplat till ämne/kursplan

SVENSKA, SAMHÄLLSKUNSKAP

  • Svenska ”Informationssökning och källkritik” och ”Tala, lyssna och samtala”
  • Samhällskunskap ”Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut” 

 

Beskrivning av lektion 

Tanken med denna lektion är att få eleverna att reflektera kring sin skolväg och trafiken i skolans närområde. Eleverna indelas i grupper och redovisar sina resultat gruppvis. Lektionen avslutas med diskussionsfrågor i helklass. Låt eleverna ta del av arbetsfrågan någon dag innan och be eleverna fotografera eller rita något som anknyter till lektionen som de uppmärksammat på sin skolväg.

Arbetsfråga

Tidsåtgång ca en lektionstimme + lite förberedelser.

 

(Delge eleverna denna fråga någon dag innan lektionen).

Hur upplever du din skolväg? Känner du dig säker i trafiken när du går, cyklar, åker bil, buss eller tar annat färdmedel till skolan?

 

Börja lektionen med att dela in eleverna i grupper utifrån hur de kommer till skolan. Exempelvis en grupp med gående, en med cyklande osv. Alternativt dela in eleverna i skyddade respektive oskyddade trafikanter (de som åker bil eller buss är skyddade trafikanter, cyklister och gående är oskyddade). Låt grupperna ta del av nedanstående frågor:

  • Finns det något när du är i trafiken (går, cyklar, åker bil eller buss) som känns besvärligt, svårt eller obehagligt? Beskriv, visa foto, teckning eller rita (om så behövs) och förklara!
  • Om allt redan känns bra och det känns tryggt längst din skolväg så beskriv vad som är bra och varför. Beskriv och rita (om så behövs) och förklara!
  • Finns det något i trafiken på din skolväg som kan göras bättre, i så fall vad? Beskriv och rita (om så behövs) och förklara!

Efter gruppdiskussion får grupperna redovisa resultaten gruppvis för varandra. Diskutera därefter i helklass:

  • Finns det skillnader mellan grupperna? Vad och varför? (Diskutera skillnader mellan exempelvis skyddade och oskyddade trafikanter).

Ladda ner materialet här!

 

LEKTIONSFÖRSLAG SOM PDF