Skolväg och trafik

Kopplat till ämne/kursplan

SVENSKA, SAMHÄLLSKUNSKAP

  • Svenska "Informationssökning och källkritik" och "Tala, lyssna och samtala"
  • Samhällskunskap "Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer och grupper kan påverka beslut, genom att rösta i allmänna val och till exempel genom elevråd i skolan eller genom att skapa opinion i sociala medier."

 

Beskrivning av lektion 

Tanken med denna lektion är att få eleverna att reflektera kring sin skolväg och trafiken i skolans närområde. Eleverna indelas i grupper och redovisar sina resultat gruppvis. Lektionen avslutas med diskussionsfrågor i helklass. Låt eleverna ta del av arbetsfrågan någon dag innan och be eleverna fotografera eller rita något som anknyter till lektionen som de uppmärksammat på sin skolväg.

 

 

Tidsåtgång ca en lektionstimme

+ lite förberedelser.

Arbetsfråga

(Delge eleverna denna fråga någon dag innan lektionen).

Hur upplever du din skolväg? Känner du dig säker i trafiken när du går, cyklar, åker bil, buss eller tar annat färdmedel till skolan?

 

Börja lektionen med att dela in eleverna i grupper utifrån hur de kommer till skolan. Exempelvis en grupp med gående, en med cyklande osv. Alternativt dela in eleverna i skyddade respektive oskyddade trafikanter (de som åker bil eller buss är skyddade trafikanter, cyklister och gående är oskyddade). Låt grupperna ta del av nedanstående frågor:

  • Finns det något när du är i trafiken (går, cyklar, åker bil eller buss) som känns besvärligt, svårt eller obehagligt? Beskriv, visa foto, teckning eller rita (om så behövs) och förklara!
  • Om allt redan känns bra och det känns tryggt längst din skolväg så beskriv vad som är bra och varför. Beskriv och rita (om så behövs) och förklara!
  • Finns det något i trafiken på din skolväg som kan göras bättre, i så fall vad? Beskriv och rita (om så behövs) och förklara!

Efter gruppdiskussion får grupperna redovisa resultaten gruppvis för varandra. Diskutera därefter i helklass:

  • Finns det skillnader mellan grupperna? Vad och varför? (Diskutera skillnader mellan exempelvis skyddade och oskyddade trafikanter).

Ladda ner materialet här!

 

LEKTIONSFÖRSLAG SOM PDF