Kunskapsbank

Skolresor

Vad är en skolreseplan?

Utgångspunkten för en skolreseplan är att ta ett samlat grepp kring barns resande till och från skolan och öka synen på barn som trafikanter och en del av trafiken. Arbetet ska bidra till att ökad hänsyn tas till barns behov vid utformningen av trafikmiljön runt skolor.

En skolreseplan tar skilda utgångspunkter så som trafiksäkerhet, rörelsefrihet, hälsa och miljö under ett och samma paraply med det övergripande syftet att öka andelen hållbara resor. Metoden härstammar från Storbritannien där det framgångsrikt använts sedan 2004.

Skolreseplanens beståndsdelar är ofta i sig inget nytt, utan den ska verka som ett flexibelt planeringsverktyg för ett samlat och långsiktigt arbete om hållbara skolresor. Planen är tänkt att innefatta barns, föräldrars och personalens uppfattning om hinder och problem för att öka andelen hållbara resor, förslag på åtgärder och vem som ansvarar för genomförande av föreslagna åtgärder. Insatserna handlar om en kombination av infrastruktur-, attityd- och beteendepåverkande åtgärder.

Läs mer om hur man gör i den här handledningen från Västra götalandsregionen och här från Stockholms stad, Huddinge och Nynäshamn

Engagera eleverna

Som en start på arbetet med att ta fram en skolreseplan kan eleverna få undersöka hur barnen på skolan tar sig till skolan. Använd till exempel lektionsförslaget Hur kom du till skolan idag, som vänder sig till årskurs 4, så blir det samtidigt en lektion i matematik.

För de lite äldre eleverna kan skolans närmiljö samtidigt bli en lektion i samhällskunskap. Låt eleverna Kartlägg brister i din omgivning, eller formulera ett förslag till Trafiksäkerhetspolicy för skolan.  Båda lektionsförslagen är avsedda för åk 7 och är kopplade till kursplanen för samhällskunskap.