Temadag om trafik

Kopplat till ämne/kursplan

BILD, FYSIK, MATEMATIK, SVENSKA

  • Bild ”Mediebilder, till exempel reklam- och nyhetsbilder."
    "Hur bilder påverkar och förmedlar budskap. Ord och begrepp för att kunna samtala om bilders innehåll, uttryck och funktioner."
  • Fysik ”Krafter och rörelser som kan observeras och mätas i vardagssituationer."
  • Matematik ”Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram." "Grafer för att uttrycka proportionella samband."
  • Svenska ”Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och i söktjänster på internet." "Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt." "Tala, lyssna och samtala"

 

Beskrivning av lektion 

Eleverna får arbeta vid fyra olika ”arbetsstationer”, Cykelinspektören, Reportern, Hastighetsinspektören och Reklamaren. Samtliga fyra arbetsstationer är tänkta vid heldags temadag. Vid halvdag kan man plocka bort någon arbetsstation.

 

Material som behövs för genomförandet:

Måttband, tidtagarur och reflexvästar om/när eleverna står vid väg (stationen ”hastighetsinspektören”). Penna och papper och tillgång till dator för informationssökande. Kamera kan också behövas.

 

 

Tidsåtgång halvdag/heldag eller mer. 

Cykelinspektören: 

Cykelinspektören letar först fram fakta om vad en säker cykel skall ha för utrustning. Skriver ner detta på en lista och ger sig sedan ut på inspektion. Cykelställ på/vid skolan är cykelinspektörens arbetsplats. Samtliga inspektörer väljer ut ett förutbestämt antal cyklar att inspektera (exempelvis 10 stycken). Hur många av dessa cyklar klarar inspektionen? Redovisa resultatet i text och/eller som diagram. Cykelinspektören lämnar sedan sina uppgifter till reportern som tar uppgifterna vidare.

Reportern:

Reportern är lite ”spindeln i nätet”, denne samlar in fakta från alla stationer och sammanställer allt i en ”tidning”. Reportern kan gå ut och intervjua cykel eller hastighetsinspektörer i deras arbete i början av dagen. Reporterns huvuduppgift är dock att, tillsammans med övriga reportrar, sätta samman dagens händelser och resultat i text och bild till en ”Trafiktidning”.

Hastighetsinspektören:

Hastighetsinspektörens uppgift är att kontrollera hastighet på bilar som passerar vid skolan. Går det för fort eller håller bilarna hastigheten? Mät upp en sträcka på 100 meter och mät hastigheten på passerande bilar. Det behövs två stycken inspektörer (elever) vid varje mättillfälle, en ”markör” som markerar då bilarna kör in i början av mätområdet och en ”tidtagare” som tar tid med tidtagarur i slutet av mätområdet. Då eleverna behöver stå ganska nära trafiken bör även pedagoger finnas vid denna station. Samla uppgifterna och sammanställ fordonens hastighet exempelvis i form av stapeldiagram så att man tydligt ser hastighetsfördelningen (hur många som körde för fort, höll hastigheten etc.). Räkna också ut bilarnas medelhastighet.

 Reklamaren:

Reklammakarens uppgift är att göra reklam för exempelvis reflex eller cykelhjälm. Reklamen skall få folk att förstå varför det är viktigt att använda reflexer och/eller cykelhjälm. Reklamaren tar fram fakta om cykelhjälm och/ eller reflexer och presenterar detta i text, bild eller liknande. Reklamaren lämnar sedan över materialet till reportern så att detta kan komma med i ”tidningen”.

Slutresultatet -”tidningen” kan med fördel tryckas upp så att eleverna senare kan ta hem och presentera sitt arbete för föräldrarna.

 

Ladda ner materialet här!

 

LEKTIONSFÖRSLAG SOM PDF