Män och kvinnor - är det någon skillnad

Mäns och kvinnors sätt att se på trafiksystemet skiljer sig från varandra, män kör också genomgående mer bil än kvinnor trots att nästan hälften av körkortsinnehavarna är kvinnor. Det finns många försök att hitta förklaringar till varför kvinnor åker mycket mindre bil än män.

Kvinnor kör ofta kortare sträckor
Många pekar på kvinnans ofta dubbla roll, dels som arbetande, dels som huvudansvarig för hushållet och familjen. Kvinnor söker arbetsplatser nära hemmet av praktiska skäl. Samtidigt förläggs arbetsplatser som vill attrahera kvinnlig arbetskraft nära bostadsområden. Men det är mer komplext än så.

Män ser bilen som en självklarhet
Män har lättare att se bilen som något självklart och accepterar lättare argument som talar för bilismen. Både män och kvinnor är medvetna om bilens negativa inverkan på miljön. Kvinnor ser inte bilen på samma självklara sätt som män, utan kan lättare se alternativ och även utnyttja dem vid behov. Kvinnor har också lättare att förstå argument som är kritiska till bilismen. Flera studier pekar på kvinnors större förståelse för miljö- och trafiksäkerhetsaspekter.

Lite bilstatistik

  • Män och kvinnor reser ungefär lika ofta och länge
  • Män kör i genomsnitt 26 km/dag
  • Kvinnor kör i genomsnitt tio km/dag
  • Höginkomsttagare kör oftare än låginkomsttagare
  • Män är inblandade i fler olyckor än kvinnor (även om man tar hänsyn till reslängs)
  • 75 procent av dem som miste livet i trafiken 2010 var män, andelen har legat på samma nivå under hela 2000-talet
  • Enligt Trafikverkets årliga enkätundersökning värderar kvinnor trafiksäkerhet något högre än män inom alla områden

Olika uppfattningar om skillnader
Kvinnor verkar inte tycka att det är någon avsevärd skillnad mellan mäns och kvinnors sätt att köra. Många män har däremot stereotypa åsikter om kvinnors sätt att köra. De flesta män tycker att de själva kör bättre än genomsnittet.

Att reflektera kring

  • Det är inte helt enkelt att försöka förklara varför män och kvinnor har ett så olikt förhållningssätt till bilen. Handlar det om biologi eller gamla vanor? Att kvinnor fortfarande har ett större ansvar för barn och hushåll? Sker några förändringar? I så fall vilka? Och varför?
  • Är det dags att omvärdera vad bilkörning går ut på? Finns det gamla "sanningar" som skapar problem?
  • Hur skulle trafiksäkerheten påverkas om fler kvinnor körde bil?