Forska & lära

Syftet med Forska & lära-metoden är att:

  • eleverna ska förstå hur samhället är uppbyggt
  • eleverna ska förstå hur trafiksystemet fungerar
  • påverka eleverna att delta i arbetet med att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle.

Eleverna delaktiga redan från planeringsstadiet
Metoden innebär att man arbetar tematiskt kring samhälle, trafik och miljö – förr, nu och i framtiden. På olika sätt undersöker, bearbetar, beskriver, ifrågasätter och dokumenterar eleverna sin egen närmiljö. Där forskar och kartlägger man situationen och tar till vara de frågor som väcks gällande den miljö där de rör sig.
Eleverna ska vara delaktiga och ha inflytande i planering, genomförande och utvärdering. På så sätt kan de skaffa sig kompetens för att kunna delta i utformningen av det egna samhället.

Stimulerar till utveckling
Metoden vill stimulera till en mångsidig språkutveckling där barnen får uttrycka och gestalta sina undersökningar i tal och skrift, bild, musik och drama etc. Den kollektiva språkproduktionen, dokumentationen och redovisningen där barnen lär av varandra är viktig.

Trafikverket
Under 90-talet arbetade dåvarande Vägverket mycket med att sprida metoden Forska & lära. Metoden hjälper eleverna att på ett tematiskt sätt förstå hur trafiksystemet fungerar och samtidigt stimulera till delaktighet i den framtida trafikmiljön. I länken här bredvid finns mer information om Trafikverkets arbete.