Portfolio - ett sätt att samla fakta

Portfolio är en teknik som bland annat går ut på att få eleverna att reflektera och ständigt fråga sig:

Vad har jag lärt mig?
Hur har jag lärt mig?
Vad vill jag lära mig?

Medvetenhet om det egna lärandet
Portfolio används för att den enskilde eleven ska bli medveten om sin egen utveckling och därigenom öka hans eller hennes intresse och motivation för inlärning. Eleven lär sig att utifrån uppställda mål utvärdera och kvalitetsbedöma sitt eget arbete, genom exempelvis en dagbok, ett samtal, ett måldokument och utvecklingssamtal.

Sökande efter kunskap blir motorn i arbetet
Genom att formulera kvalitativa mål tillsammans med eleven blir hans eller hennes eget kunskapssökande motorn i det kommande arbetet. Han eller hon väljer själv vilka arbeten som ska ingå i portfolion. Det valda innehållet ska visa på vad eleven lärt sig och eleven måste kunna motivera sina val.

Det viktiga är inte dokumentationen i sig utan de reflektioner som den ger upphov till. Portfolion ligger sedan till grund för samtal mellan lärare, elev och föräldrar. På så sätt blir det eleven som leder utvecklingssamtalet.