Rollspel - ett sätt att leka verklighet

Rollspel används som metod när man vill träna på att förena handling, känsla och intellekt i arbetet kring ett specifik tema.

Rollspelet är en "som-om-situation". Spelet liknar verkligheten, men är den inte. Situationen är förflyttad i tid och rum och dessutom starkt förenklad. Detta gör det möjligt att fokusera problemet man vill undersöka. Deltagarna spelar roller, "leker" att de är någon annan och undersöker välkända eller nya situationer.

I pedagogiska rollspel kan läraren låta klassen spela rollspel för att träna kommunikation och problemlösning, ge handlingsberedskap inför en viss situation, förstå sammanhang eller för ökad självkännedom.

Rollspel - steg för steg
Ett rollspel består av:

  • en inledningsfas
  • en spelfas
  • en diskussionsfas

I inledningsfasen bygger man upp förutsättningarna för att kunna rollspela. Roller fördelas och man ställer i ordning spelplatsen. I spelfasen agerar de som har roller i spelet och eventuella observatörer tittar och lägger på minnet.
I diskussionsfasen "pratar man av sig", diskuterar det som hänt i spelet och gör sedan generaliseringar och reflektioner kring hur man kan använda de nya kunskaperna i sin egen vardag.