Fysisk samhällsplanering

Den fysiska samhällsplaneringen är den del av samhällsplaneringen som är mest konkret. Det handlar exempelvis om planering av bostäder, verksamheter som arbetsplatser, skolor och sjukhus med mera, men också om planering för hur dessa ska kunna försörjas med till exempel vatten, el och kommunikationer.

Det står i översiktsplanen
De övergripande planerna för hur kommunen vill utveckla och utnyttja användningen av marken i kommunen finns beskrivna i översiktsplanen. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, vilket innebär att kommunen kontinuerligt ser över innehållet. Vanligtvis tas beslut om innehållet åtminstone en gång under varje valperiod. Alla som är intresserade av hur planerna är i den egna kommunen kan kontakta kommunen och be dem att skicka ett exemplar, eller söka på webben.

Ansvarig tjänsteman för trafikplaneringen i kommunen är oftast trafikingenjören eller stadsarkitekten. Han eller hon arbetar på kommunala förvaltningen och lyder under den för trafikfrågorna ansvariga nämnden i kommunen.

Det här är översiktsplanen
Boverket är ansvarig sektorsmyndighet för samhällsplanering i Sverige, från maj 2011 finns en ny Plan- och bygglag. Läs mer om den på Boverkets hemsida.
På deras webbplats står det bland annat:
"När kommunen upprättar eller ändrar en översiktsplan ska man samråda med bland andra länsstyrelsen, regionala organ och grannkommuner. Kommunmedborgarna ska också ges chansen att säga sin mening. "

Att reflektera kring:

  • Är samhället runt skolan planerad på ett bra sätt?