Hållbar utveckling målet för samhällsplaneringen

Det är viktigt att samhällets utveckling är hållbar ur ett längre perspektiv. Därför ska alla politiska beslut ta hänsyn till de sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekterna som kan komma att påverka vår framtid.

Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet
Strategin för en hållbar utveckling är att göra ekonomiska framsteg genom att värna om och använda tillgängliga resurser. Det är även viktigt att människorna mår bra och att man värnar om en god hälsa.

Samhällsplaneringens ansvar är också att se till att samhället blir hållbart ur miljösynpunkt, till exempel att man tar hänsyn till luftföroreningar och ökad trängsel i planeringen av det framtida samhället. En satsning på ökat kollektivt resande är ett exempel på åtgärder i den riktningen. Införande av trängselavgifter i storstäder ett annat.

Plan- och bygglagen och Miljöbalken
Det är regeringen som utfärdar de förordningar som beskriver hur lagarna ska tolkas. De övergripande villkoren för hur mark, vatten och bebyggelse ska utnyttjas anges bland annat i Plan- och bygglagen och Miljöbalken. Miljöbalken understryker miljöns betydelse när vi ska bedöma vad som är långsiktig god hushållning.

På nationell eller regional nivå fattas beslut som gäller den fysiska planeringen, som infrastrukturen. Det gäller järnvägar, större vägar eller landsbygdsvägar, broar, energiförsörjning, vattenkraft, områden av stor betydelse för rekreation, riksintressen i form av kulturhistorisk intressant bebyggelse och naturreservat.

Att reflektera kring:

  • Hur kan man som privatperson bidra till hållbar utveckling?
  • Hur kan skolan bidra till hållbar utveckling?

Källor:
Ulrika Lundquist, Arkitektur och samhällsbygge, Göteborg 2005
Regeringens skrivelse 2003/04:129