Kan vi fortsätta att köra på samma sätt som i dag?

Svaret är naturligtvis nej. Trafiken står i dag för den största delen av föroreningarna inom svenska tätorter. Det är just kvävedioxid, ozon och partiklar som trafiken släpper ut som bedöms vara de främsta bovarna när det gäller luftvägsinfektioner. Andra ämnen som påverkar vår hälsa är kolmonoxid och flyktiga organiska föreningar. Därför är dagens trafiksystem inte hållbart. Det behövs förändringar inom en mängd olika områden. Vi kan nu lyckligtvis se en positiv utveckling genom att allt fler nya fordon drivs av förnybara drivmedel och/eller el.

Mer än buller och växthuseffekt
Bland de viktigaste negativa effekterna av trafik finns buller, hälsofarlig luft, försurning, övergödning och förstärkt växthuseffekt. Men även trängsel, intrång i värdefull natur, oljeutsläpp till sjöss, olyckor och trängsel i städer är problem orsakade av trafiken.

Trots att trafiken ökar, minskar i dag flera av trafikens utsläpp, som till exempel kväveoxider och kolväten. Den främsta anledningen är att de enskilda fordonen blivit avsevärt renare. Men ytterligare minskningar behövs för att säkerställa en god hälsa och oförstörda ekosystem.

Fortfarande ökar dock andra miljöproblem i takt med att trafiken ökar. Det gäller framför allt utsläpp av koldioxid, buller och markanvändningsanspråk. Partiklar i luften ökar också. I Sverige är dubbdäcksanvändningen en starkt bidragande orsak. I södra Europa är utsläppen från dieselbränsle den stora boven, ett problem som även vi börjar få i Sverige på grund av att majoriteten av nya bilar numera är dieseldrivna.

Vad skitar ner?
Det är inte självklart att smutsen kommer från trafiken eller fabrikerna i närheten. Mycket gör det naturligtvis, men utsläppen kan också transporteras lång väg. Här i Sverige kan smutsen exempelvis komma från industrierna i Mellaneuropa, liksom det som släpps ut här också sprids till andra länder. Annat, som ozon till exempel, ramlar ner ”halvnära” på landsbygden och orsakar bland annat skador på grödor och annan växtlighet.