Föroreningar försämrar immunförsvaret

Transporter spelar en viktig roll för att vårt samhälle ska fungera, men det råder inget tvivel om att de också påverkar miljön och vår hälsa negativt. Vi måste fortsätta att söka mer resurssnåla och energieffektiva kommunikationssätt än de vi har i dag.

  • Föroreningarna i tätortsluften bidrar till sjukdomar som cancer, allergier, astma, lung-, hjärt- och kärlsjukdomar.
  • Störst problem med utomhusluften har de personer som redan av andra orsaker lider av sådana sjukdomar.
  • Halterna av vissa föroreningar är fortfarande så höga att de bedöms vålla mer än tusen personers för tidiga död i Sverige – varje år.

Barn är extra känsliga
Barn anses vara en riskgrupp då de i proportion till sin vikt andas in mer luft än vuxna, men även skillnader i metabolism (ämnesomsättning), högre infektionsbenägenhet med mera, innebär att barn är extra känsliga för exponering för luftföroreningar.
WHO har i en kunskapsöversikt slagit fast att det finns ett samband mellan exponering för höga halter av luftföroreningar och en ökad förekomst av infektioner, bronkitbesvär och hosta, samt påverkan på lungfunktionen hos barn. Effekterna är speciellt allvarliga hos barn med astma. Däremot anser man inte att det finns några bevis för att luftföroreningar kan orsaka lungcancer eller andra former av cancer hos barn (WHO, 2005b).

Varannan tonåring besväras av allergi
Allergi och annan överkänslighet har ökat stadigt under de senaste decennierna och tillhör numera våra mest utbredda kroniska sjukdomar. Enligt Astma- och Allergiförbundet rapporterar varannan tonåring och ung vuxen att de ofta besvärats av allergi eller annan överkänslighet. Nära 40 procent av befolkningen i åldrarna 16 till 84 år anser själva att de har allergiska besvär.

Trafikens luftföroreningar bidrar till att astmatiker och allergiker får ökade besvär. Transporter och arbetsmaskiner svarar i dag för mer än hälften av alla kväveoxidutsläpp i staden. Kväveoxiderna påverkar människors hälsa genom att försämra immunförsvaret, de tränger relativt långt ner i lungorna och kan orsaka irritation och skador på lungvävnad. Det finns också misstankar om att kvävedioxid kan ge upphov till astma och allergier hos barn.

Direkt cancerframkallande
Varje år får 45.000 svenskar veta att de har cancer. Kan vi förändra det? Vägtrafiken är den klart största källan till cancerogena flyktiga organiska ämnen i luften. Enligt Cancerfonden finns det cirka 200 olika cancersjukdomar och antalet cancerfall har i vårt land ökat kraftigt under de senaste årtiondena. Ökningen beror till stor del på att vi blir allt äldre, men även om man korrigerar för detta har cancer blivit allt vanligare.
Trots det ökade antalet cancerfall har dödligheten minskat, vilket tyder på att både diagnostik och behandling förbättrats.

Källa: Barns miljö och hälsa i Västra Götaland