Att aktivt välja färdsätt

Trafikproblem kan inte byggas bort - de måste väljas bort
Bilen har gett oss ökad välfärd men biltrafiken förknippas också med vissa problem, som försämrad miljö till exempel. Ju fler gator och leder vi bygger desto mer ökar trafiken. De flesta storstäder brottas med problematiken och försöker hitta hållbara lösningar som fungerar. Många städer har redan drabbats av trafikinfarkt, med besvärlig kösituation och hämmad utveckling.

Använda hjärnor och ändrade vanor
För att få ordning på problemen måste man använda huvudet. Det går att nyttja både gator och leder bättre än vad som görs i dag - om man bara tänker till och ändrar sina vägvanor en smula.

Att se över sina resvanor är ofta en mycket god investering - för plånboken, miljön och den egna hälsan. Människor som cyklar eller går släpper inte ut avgaser och de slipper kostnader för parkering, bränsle, reparationer och annat. Framför allt mår de bättre, eftersom de rör på sig mer och får fräschare luft att andas.

Om inte vanorna förändras förväntas biltrafiken i Sverige öka med ungefär 2 procent per år under de kommande fem åren. Den ökade biltrafiken riskerar inte bara att leda till mera utsläpp, buller, fler olyckor och ökad trängsel, den är också ett potentiellt folkhälsoproblem eftersom vi rör oss mindre. Därför är det viktigt att få till stånd ett nytt tänkande när det gäller resandet.

Hållbara resor är smarta resor
Långsiktigt och hållbart resande kräver enkla, säkra och mer attraktiva alternativ till bilåkningen - i synnerhet till ensamåkandet i bil som i dag utgör den stora majoriteten av alla bilresor. Att arbeta för hållbart resande är att aktivt motverka ökningen av sådana resor. För att nå dit måste förutsättningarna för gång-, cykel- och kollektivtrafik förbättras samtidigt som det skapas bra möjligheter för människor att använda bilen mer effektivt. Se även "Smuts & sånt".

Att reflektera kring

  • Finns det någon som tycker om att sitta ensam i sin egen bil och köa varje morgon och kväll? Varför?
  • Hur kan man påverka människor att byta färdsätt - att tänka till och välja bort bilen?
  • Hur kan bilen användas mer effektivt?
  • Hur hanterar man trafikproblemen i andra delar av världen?
  • Är det nödvändigt att skjutsa sina barn till skolan i den omfattning som vi nu gör?
  • Hur ser trafiksituationen ut på din skola på morgonen?