"Vad sa han? Jag orkade inte lyssna."

Det är i städerna som de största bullerproblemen finns.

Den största delen av vägtrafikbuller från motor och avgassystem genereras vid hastigheter upp till ca 50 km/h. Vid högre hastigheter tar däcksbullret över.

Olika trafikslag bullrar olika mycket
Ett tungt fordon upplevs låta dubbelt så starkt som en personbil. Buller från spårburen trafik skiljer sig mycket från buller från vägtrafik. Förutom att ljudet upplevs annorlunda är inställningen till buller från spårburen trafik ofta inte lika negativ som till vägtrafik. Många är dock störda även av spårbuller. Den maximala bullernivån från spårbunden trafik kan också vara ett problem nattetid.

Trafikbullret påverkar oss
Buller kan vara mycket störande, särskilt för sömn och vila. Det kan också leda till stress, svårigheter att höra vad andra säger, försämrad uppmärksamhet, försämrad inlärning, koncentrationssvårigheter och hörselskada. Trafikbuller kan även öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Arbetet med att minska bullret måste fortsätta
För att minska effekterna av buller byggs i dag ofta längs större vägar bullervallar, bullerplank eller liknande skärmande åtgärder. I städerna arbetar man med att ljudisolera fönster i utsatta fastigheter. I storstäder som Stockholm påverkar bullret till och med byggandet av nya bostäder som ligger centralt och det pågår intensiva diskussioner om hur de nationella riktvärdena för buller ska tillämpas. Framför allt arbetet med att minska bullret vid källan måste fortsätta – vilket kräver till exempel tysta vägbeläggningar, tysta däck och lågbullrande räls.

Att reflektera kring:

  • Vilken typ av ljud tycker du är mest störande? Jämför klassrum, hemma etc.
  • Finns det höga ljud som inte är störande?
  • Finns det låga ljud som uppfattas störande?