Hållbar utveckling är en resa

Vad menas egentligen med hållbar utveckling? Bruntlandkommissionen, en av FN:s generalförsamling tillsatt världskommission för miljö och utveckling, definierar hållbar utveckling så här (1987):

”Mänskligheten har förmåga att skapa en hållbar utveckling – att försäkra sig om att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.”

Att hitta ett fungerande ett sätt att leva
Begreppet hållbar utveckling innebär gränser eller begränsningar – inte absoluta gränser utan gränser som sätts av dagens teknik och samhällsorganisation, av naturresurser och av biosfärens förmåga att tåla effekterna av människans olika verksamheter. Man kan också säga att hållbar utveckling inte är en fastställd destination eller ett mål, det är en resa.

Andra definitioner
Det finns förutom Bruntlandskommissionens definition också flera andra som bidrar till förståelsen för detta svårfångade begrepp. En ofta citerad definition lyder:

”Sustainable development is a dynamic process which enables all people to realise their potential and improve their quality of life in ways which simultaneously protect and enhance the Earth’s life support systems” (Forum for the Future, annual report 2000)

Något som är slitstarkt och kan brukas länge
Hållbarhet är något som är slitstarkt och kan användas länge. Ett hållbart trafiksystem är även ett trafiksystem som präglas av att enbart, eller i huvudsak, använda förnyelsebara resurser. Ett hållbart transportsystem måste vara ekologiskt så väl som ekonomiskt och socialt hållbart.

Ekologiskt hållbart transportsystem
Det säkerställer en för människan och naturen god kvalitet på vatten, marker och luft och utvecklar den biologiska mångfalden.

Ekonomiskt hållbart transportsystem
Det har en pålitlig infrastruktur som möjliggör ett konkurrenskraftigt och varierat näringsliv där kunskap och utveckling stimuleras.

Socialt hållbart transportsystem
Det innehåller god trafiksäkerhet, ger möjlighet till positiva upplevelser, ett rikt kulturliv, god offentlig service och god hälsa. I ett socialt hållbart samhälle känner sig alla människor delaktiga och trygga.

Vad är vad?
Med trafikarbete menas den totala sträcka som alla motorfordon tillsammans färdas, och det uttrycks i fordonskilometer. Emission är utsläpp av ämnen eller energi till omgivningen. De utsläpp som varje fordon ger per körd kilometer kallas emissionsfaktorer och mäts i gram per kilometer. Om vi multiplicerar trafikarbetet med en emissionsfaktor får vi den totala utsläppsmängden (i till exempel ton/år) av olika ämnen. När utsläppen blandas med luften späds de ut, man talar då om halter, som anges i vikt av ämnet per volymenhet, till exempel gram per kubikmeter. Ju närmare vägen desto högre halter, eftersom utsläppen inte hunnit spädas ut.

Hur kan vi öka hållbarheten?
Om vi vill kunna minska trafikens miljöpåverkan måste vi minska antingen trafikarbetet eller emissionsfaktorerna – eller allra helst båda.

Utsläppen beror av:
Trafikarbete x emissionsfaktor = emissionsmängd (utsläppsmängd)