Partiklar, markozon och flyktiga organiska ämnen

Vad är det? Och hur påverkar det mig?
Flyktiga organiska ämnen kallas flyktiga eftersom de oftast förekommer i gasform, vilket gör att de lätt sprids med luften. I huvudsak handlar det om organiska ämnen som har en negativ miljö- och hälsoeffekt. De största utsläppen kommer från vägtrafiken och från förbränning i villapannor och vedkaminer.

Marknära ozon – en stor bov i dramat
Marknära ozon bildas av trafikens utsläpp av kväveoxider och flyktiga organiska ämnen, som ibland kallas kolväten och är en stor grupp föroreningar. Bland de flyktiga organiska ämnena finns både i stort sett ofarliga och extremt giftiga varianter. Flera av dem bidrar till bildandet av marknära ozon, vilket kanske är den sammantaget viktigaste miljöeffekten.

Skadligt för människor, djur och växter
Ozon i det vi kallar ozonlagret är livsviktigt – men ozonet i luftlager närmast marken är skadligt för människor, djur och växter. Förhöjda halter ger stora skador inom jordbruket och akuta hälsoeffekter redan vid kortvarig hög exponering. Ozon verkar irriterande på slemhinnor i ögon och luftvägar och påverkar lungfunktionen. Människor med nedsatt lungfunktion får besvär redan vid låga halter. Det finns också ett antal cancerframkallande ämnen som bensapyren, eten och bensen.

Små partiklar som tar sig in överallt
De små partiklarna är hälsofarliga, bland annat genom att de kan hamna längre ner i lungorna. Därför brukar man från hälsosynpunkt mäta de inandningsbara partiklarna, PM10, alltså partiklar med en diameter som är mindre än 10 miljondelar av en meter. De senaste åren har man alltmer börjat intressera sig för de ännu mindre PM2,5-partiklar (mindre än 0,0025mm), som når ända ner till de finaste luftrören. Dessa små partiklar har ett starkare samband med allvarliga hälsoeffekter än partiklar som är större.
Enligt WHO dör mer än 280 000 människor i förtid varje år i EU-länderna, på grund av långvarig exponering av (luftburna) partiklar.