Attityder till hastigheter

Mer än varannan svensk accepterar lägre hastigheter för att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Det visar resultat från den trafiksäkerhetsenkät som Trafikverket gör varje år. I enkäten ger flera tusen svenskar sina synpunkter på olika trafiksäkerhetsfrågor. Bland annat svarade de så här i 2014 års enkät:

  • 60 procent tycker att det är viktigare att följa trafikrytmen än hastighetsgränserna.
  • 62 procent anser att det är rimligt att sänka hastigheterna för att öka trafiksäkerheten
  • 71 procent tycker att hastighetskameror är ett bra sätt att övervaka hastigheten.
  • 72 procent menar att hastighetsgränserna borde kunna varieras beroende på trafikmängd och väder
  • 57 procent anser att alla bilar borde ha ett tekniskt hjälpmedel så att föraren lättare kunna hålla hastighetsgränserna.

Fortkörning ses som ett problem
En kartläggning av kunskaper om och attityder till trafiksäkerhetskameror bland allmänheten visar dels på ett stort intresse för trafiksäkerhetsfrågor och att fortkörning ses som ett stort problem, dels att det överlag råder en positiv inställning till fler trafiksäkerhetskameror både inom och utanför tätort. Kvinnor upplever fortkörning som ett större problem än män. Många tycker att kameror i kombination med normal polisövervakning är ett effektivt sätt att få ner hastigheterna.

Andra åtgärder man tror på är fler nykterhetskontroller och mitträcken på alla större vägar.

Att reflektera kring:

  • Statistiken visar att höga hastigheter fortsätter att vara en betydande orsak till olyckor, trots att människor verkar ha god medvetenhet om farten som ett problem som bör stävjas i trafiken. Vad beror det på?
  • I marknadsföringen av bilar så lyfts ofta, uttalat eller outtalat, farten och hastighetsprestandan fram som ett viktigt argument. Varför är det så?
  • Varför riktar sig ofta marknadsföringen av bilar ofta till unga män? Eller har det ändrats och gäller inte längre?