Unga och gamla

Dödsfall och personskador i trafiken har länge varit ett av våra stora folkhälsoproblem. Varje år dör runt 270 personer i den svenska trafiken och tusentals skadas svårt. De flesta olyckor handlar om höga hastigheter, bristande bältesanvändning och rattfylla.

Att vara ung förare är riskfyllt
Unga bilförare utgör ett av de största trafiksäkerhetsproblemen, det har egentligen alltid varit så och problemet finns i alla länder. Problemet handlar dels om mognad dels om körvana.

Det tar tid att lära sig uppfatta risker i trafiken och nya bilförare verkar ha svårare att uppfatta helhetsbilden i en risksituation än erfarna bilförare. En ung nybliven förare har inte den erfarenhet som en van bilist har. Trots det anser sig ungdomar vara mer trafiksäkra än andra, samtidigt som de underskattar risker i trafiken. Detta är ett problem - tillsammans bidrar de olika faktorerna till att en oproportionerligt stor andel unga förare råkar ut för olyckor.

Läs mer om ungdomar i trafiken i boken "Nollvision för tonåringar i trafiken. Utopi eller möjlighet?" av Nils Petter Gregersen. Kan laddas ner gratis här bredvid.

Unga förare tar större risker - speciellt unga män
Statistik visar att unga människor oftare försätter sig själv och andra i fara på grund av höga hastigheter och oförsiktighet, men unga förare tar olika risker. Männen dominerar starkt och det är särskilt viktigt att inrikta trafiksäkerhetsarbetet på riskbenägna unga män.

De flesta olyckor är förenade med olagligt höga farter, alkohol/droger och bristande bältesanvändning. Det är problem man måste klara att göra något åt om man vill realisera Nollvisionen.

Unga tänker sig inte för
Enligt NTF:s undersökning av 15-åringar har cirka hälften av pojkarna trimmat sina mopeder, för flickorna är det cirka 15-20 procent. Antalet mopedolyckor ökar, till stor del för att så många mopeder är trimmade. Många kommer upp i hastigheter över 80 km/tim. Vad de kanske inte vet eller tänker på är att varken mopedens bromsar, däck eller ram är konstruerade för så höga hastigheter.

Utöver sin hjälm är en mopedist dessutom fullständigt oskyddad om en olycka inträffar, vilket innebär att den som kör omkull eller krockar riskerar att råka ut för allvarliga skador.

Att vara äldre i trafiken kan också vara riskfyllt
Även den äldre befolkningen rör på sig och antalet äldre trafikanter ökar. De kör bil, cyklar och går. Att äldre inte reser lika långt som yngre och medelålders vet vi sedan länge.

Men bilinnehavet ökar kraftigt bland äldre och de nya pensionärerna är betydligt mer vana att köra bil än tidigare pensionärsgenerationer. Att även fortsättningsvis kunna förflytta sig på ett enkelt sätt är ofta livsavgörande för äldres fortsatta liv, men äldre människor är skörare och löper större risk att dö eller drabbas av allvarliga skador vid en trafikolycka. Rehabiliteringen av äldre är också svårare och tar längre tid.

Att åldras naturligt innebär bland annat att man får minskad rörlighet och att synen, hörseln och reaktionsförmågan försämras. Enligt Nollvisionen ska behoven hos de människor som lättast råkar ut för skada vid ett visst våld ligga till grund för systemets utformning. Därför måste trafikrytm, korsningar, gång- och cykelbanor, övergångsställen och kollektivtrafik utformas med hänsyn till barns och äldres förutsättningar.

Äldre kompenserar
Statistik och undersökningar visar att de flesta äldre människor kör säkert, de följer trafikreglerna och undviker ofta att ge sig ut och köra i svårare situationer som halka eller rusningstrafik. De kompenserar sina eventuella fysiska svagheter genom att anpassa hastigheten och skapa tryggare marginaler.

När äldre råkar ut för olyckor handlar det ofta om komplexa trafiksituationer som ställer höga krav på snabba beslut, som i till exempel en korsning eller vid vänstersväng. Andra trafiksäkerhetsproblem som kan förknippas med äldre handlar i stor utsträckning om sjukdomar.

Att reflektera kring:

  • Föräldrarna känner ofta till att barnens mopeder är trimmade. Innebär det konflikt eller tycker de att det är okej? På vilket sätt? Bör man påverka? Hur?
  • I en del fall med trimmade mopeder är det mopedhandlaren som har hjälpt till med trimningen. Bör/kan man göra något åt det? Hur?
  • Enligt statistik kör äldre säkert, trots det snackas det mycket om "gubbe-med-keps-föraren" och ofta i negativa ordalag. Varför?