Designa trafiken -

Hållbar trafik och trafiksäkerhet

 

Arbetsområde med 2 delar, totalt 8 lektioner

I ”Designa trafiken” kommer eleverna att arbeta med en konkret uppgift kopplad till hållbar samhällsutveckling. Med hjälp av egna erfarenheter och insamlad kunskap får eleven förståelse för hur de kan bidra till utvecklingen av hållbar trafik och trafiksäkerhet i sin närmiljö.

Här får eleverna bland annat observera och analysera en trafikplats, hur hållbart och trafiksäkert trafikflödet är i närområde, dokumentera, intervjua och finna lösningar samt presentera dessa. 

Läs mer om upplägget i lärarhäftet och elevhäftet som finns längst ner på sidan.

 

Film

Hållbarhet trafik -Trafik i förändring

Som en väg in i arbetet använder ni er av filmen ”Hållbar trafik – Trafik i förändring”. Som blir en introduktion i ämnet.

 

Hållbar trafik

Kopplat till ämne/kursplan:

GEOGRAFI, TEKNIK, SAMMHÄLLSKUNSKAP

 

Geografi – centralt innehåll
Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
• Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
• På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
• Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.


Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
• Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
• Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
• Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.


Samhällskunskap – centralt innehåll
Samhällsresurser och fördelning
• Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar.


Beslutsfattande och politiska idéer
• Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
• Aktuella samhällsfrågor.


Teknik – centralt innehåll
Tekniska lösningar
• Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.


Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
• Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
• Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

 

Lärandemål:

 • Jag kan analysera en specifik trafikplats som något fysiskt, något socialt och något osynligt.
 • Jag kan förklara varför trafiksäkerhet är en viktig del av hållbar utveckling.
 • Jag kan beskriva en trafikplats med hjälp av fotografier.
 • Jag kan ta fotografier inom ramen för några bestämda kategorier.
 • Jag kan läsa och tolka informationen på en karta.
 • Jag kan använda en karta som en metod för att samla in data om trafiksäkerheten på en plats.
 • Jag kan göra och använda en observationsguide.
 • Jag kan analysera och dra slutsatser utifrån egna observationer.
 • Jag kan göra och använda mig av en intervjuguide om trafiksäkerheten på en trafikplats.
 • Jag kan analysera en intervju och förstå källans utsagor om trafiksäkerheten på en trafikplats.
 • Jag kan använda grupperingsmetoden för att skapa ordning och se sammanhang i data.
 • Jag kan använda möjlighetsmetoden för att finna lösningar på trafiksäkerhetsproblem.
 • Jag kan använda rich picture-metoden för att få en bättre förståelse för ett trafiksäkerhetsproblem.
 • Jag kan använda rich picture-metoden för att upptäcka nya sammanhang och lösningar på ett trafiksäkerhetsproblem.
 • Jag kan använda ”hur kan vi”-frågor som ram för en brainstorm.
 • Jag kan förhålla mig öppet till andras idéer och bygga vidare på dem.
 • Jag kan utveckla en enkel prototyp som kan testas på en målgrupp.
 • Jag kan använda målgruppens feedback för att vidareutveckla prototypen.

 

Ladda ner materialet här!

 

ELEVHÄFTE

 

LÄRARHÄFTE

 

FILM