Designa trafiken -

Hållbar trafik och trafiksäkerhet

 

Arbetsområde med 2 delar, totalt 8 lektioner

I ”Designa trafiken” kommer eleverna att arbeta med en konkret uppgift kopplad till hållbar samhällsutveckling. Med hjälp av egna erfarenheter och insamlad kunskap får eleven förståelse för hur de kan bidra till utvecklingen av hållbar trafik och trafiksäkerhet i sin närmiljö.

Här får eleverna bland annat observera och analysera en trafikplats, hur hållbart och trafiksäkert trafikflödet är i närområde, dokumentera, intervjua och finna lösningar samt presentera dessa. 

Läs mer om upplägget i lärarhäftet och elevhäftet som finns längst ner på sidan.

 

Film

Hållbarhet trafik -Trafik i förändring

Som en väg in i arbetet använder ni er av filmen ”Hållbar trafik – Trafik i förändring”. Som blir en introduktion i ämnet.

 

Hållbar trafik

Kopplat till ämne/kursplan:

GEOGRAFI, TEKNIK, SAMMHÄLLSKUNSKAP

 

Geografi – centralt innehåll

Geografiska förhållanden, mönster och processer

• Rumslig utbredning av sårbara platser på jorden, till exempel områden som riskerar att återkommande
drabbas av översvämningar, torka eller jordbävningar. Hur samhällsplanering
och människans verksamheter påverkar sårbarhet och hur risker kan förebyggas.


Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

• Digitala och analoga kartors uppbyggnad samt olika kartprojektioner och deras egenskaper.
Geografiska informationssystem (GIS) och exempel på hur de används i samhället.
• Beskrivningar och analyser av platser och regioner med hjälp av kartor, enkla former
av GIS, fältstudier och andra geografiska källor, metoder, verktyg och begrepp.


Hållbar utveckling

• Människors tillgång till och användning av förnybara och icke-förnybara naturresurser och
hur det påverkar människans livsmiljöer. Intressekonflikter kring naturresurser.


Samhällskunskap – centralt innehåll
Samhällsresurser och fördelning
• Länders och regioners beroende av varandra i en globaliserad ekonomi. Skilda förutsättningar
för olika länder och regioner.


Beslutsfattande och politiska idéer
•Var olika beslut fattas och exempel på hur besluten påverkar individer, grupper och samhället i
stort. Individers och gruppers möjligheter att påverka den demokratiska processen.


Teknik – centralt innehåll
Tekniska lösningar
• Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.


Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
• Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identitiering av behov, undersökning, förslag till lösningar,
konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar i det egna arbetet och i
teknikutvecklingsarbeten i samhället, till exempel inom arkitektur och kollektivtrafik.

• Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, ritningar, fysiska och digitala modeller samt rapporter
som beskriver teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Teknik, människa, samhälle och miljö

• Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter av hållbar
utveckling.

 

Lärandemål:

 • Jag kan analysera en specifik trafikplats som något fysiskt, något socialt och något osynligt.
 • Jag kan förklara varför trafiksäkerhet är en viktig del av hållbar utveckling.
 • Jag kan beskriva en trafikplats med hjälp av fotografier.
 • Jag kan ta fotografier inom ramen för några bestämda kategorier.
 • Jag kan läsa och tolka informationen på en karta.
 • Jag kan använda en karta som en metod för att samla in data om trafiksäkerheten på en plats.
 • Jag kan göra och använda en observationsguide.
 • Jag kan analysera och dra slutsatser utifrån egna observationer.
 • Jag kan göra och använda mig av en intervjuguide om trafiksäkerheten på en trafikplats.
 • Jag kan analysera en intervju och förstå källans utsagor om trafiksäkerheten på en trafikplats.
 • Jag kan använda grupperingsmetoden för att skapa ordning och se sammanhang i data.
 • Jag kan använda möjlighetsmetoden för att finna lösningar på trafiksäkerhetsproblem.
 • Jag kan använda rich picture-metoden för att få en bättre förståelse för ett trafiksäkerhetsproblem.
 • Jag kan använda rich picture-metoden för att upptäcka nya sammanhang och lösningar på ett trafiksäkerhetsproblem.
 • Jag kan använda ”hur kan vi”-frågor som ram för en brainstorm.
 • Jag kan förhålla mig öppet till andras idéer och bygga vidare på dem.
 • Jag kan utveckla en enkel prototyp som kan testas på en målgrupp.
 • Jag kan använda målgruppens feedback för att vidareutveckla prototypen.

 

Ladda ner materialet här!

 

ELEVHÄFTE

 

LÄRARHÄFTE

 

FILM