Vem bestämmer över gator och vägar?

Kopplat till ämne/kursplan:

SAMHÄLLSKUNSKAP

"Att eleverna utvecklar förtrogenhet med demokrati och mänskliga rättigheter. Den ska bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle samt om demokratiska processer och arbetssätt. På så sätt ska undervisningen ge eleverna förståelse för vad det innebär att vara en aktiv och ansvarstagande medborgare."

 

Beskrivning av lektion 

Beskriv vad som menas med demokrati. Hur kan det kopplas till trafiken? Vem bestämmer när det gäller planering av gator och vägar? Lektionen inleds med att några centrala begrepp gås igenom och förklaras. I bildspelet med tillhörande manus finns fakta (bild 2, 3 och 4) och frågeställningar (bild 5 och 6). Dela upp eleverna i grupper och låt dem reflektera och diskutera över ett antal frågeställningar kring demokrati och samhällsplanering. Efter en stund får varje grupp välja en frågeställning där de fördjupar sig lite mer och presenterar sitt resonemang för klassen.

   

Tidsåtgång ca 80min

 

Färre barn dör i stadstrafiken

I dagens samhällsplanering tar man hänsyn till barnens behov och beteende, vilket avspeglat sig positivt i olycksstatistiken. Antalet trafikdödade barn har minskat under den senaste trettioårsperioden trots kraftigt ökad biltrafik. En bidragande orsak är att barnens rörelsefrihet generellt har begränsats, en annan är planerande och byggande av säkra skolvägar som bland annat innefattar max 30 km/tim utanför skolor och åtgärder som dämpar bilarnas hastigheter.

Exempel på frågor för eleverna att fördjupa sig i

  • Varför tas inte samma hänsyn till barns åsikter som till vuxnas?
  • Hur fungerar det att ta sig fram i trafiken när man sitter i rullstol?
  • Varför kör inte alla bilister 30 km/tim på 30-vägarna utanför skolan?

Ladda ner materialet här!

 

LEKTIONSFÖRSLAG SOM PDF

 

BILDSPEL

 

MANUS