Storyline gör undervisningen mer spännande

Storyline är en pedagogisk metod och ett pedagogiskt förhållningssätt som ursprungligen utvecklades i Skottland. År 1965 fick Skottland en ny läroplan som krävde att lärarna skulle arbeta ämnesövergripande. Lärarna begärde hjälp från lärarutbildningen och en ämnesövergripande metod utvecklades i samarbete med verksamma lärare. Metoden bygger på att lärare och elever tillsammans skapar en berättelse i klassrummet. Utifrån kursplanernas mål skriver lärarna ramberättelsen. Eleverna fyller den sedan med liv genom att skapa berättelsens karaktärer och iscensätta händelser.

Gör eleverna delaktiga
En storyline är alltså ett händelseförlopp i vilket eleverna involveras. Händelseförloppet eller ramberättelsen är planerad på förhand men eleverna får stor frihet att utforma berättelsens karaktärer och innehåll.
Undervisningen utgår från elevernas förståelse av verkligheten, de får fundera över hur de tror att saker och ting kan förhålla sig innan de får studera verklighetens förklaringar. Karaktärerna som eleverna skapar blir utgångspunkt för deras funderingar, informationssökning och skapande arbete. Ämnesintegreringen blir naturlig eftersom den sker utifrån berättelsen och dess karaktärer.

Stort engagemang
De lärare som provat Trafikkontoret i Göteborgs storyline säger att eleverna har känt ett stort engagemang i berättelsen och dess karaktärer och att de har kunnat leva sig in i händelser och skeenden som annars kan verka för avlägsna eller främmande.