Barn är inte små vuxna

Man kan inte förvänta sig att barn beter sig som vuxna när de vistas i trafiken. Barn är inte alltid konsekventa i sitt beteende. Ett barn kan t ex den ena dagen visa upp ett trafiksäkert beteende men nästa dag agera på ett helt annat sätt. Små barn uppfylls lätt av sina känslor som glädje, ilska eller plötsligt intresse för någonting och ger då lätt efter för sina impulser - och kan springa rakt ut i gatan.

Syn och hörsel inte färdigutvecklat
Barn i förskole- och lågstadieåldern har svårt att ställa om blicken från närseende till fjärrseende. Barns perifera seende är heller inte helt utvecklat, barn har ett snävare synfält än vuxna, med sämre möjligheter att uppfatta rörelser ur ögonvrån. En viktig poäng är att användningen av det perifera seendet minskar när man har annat att tänka på. Så fort den mentala belastningen ökar, minskar synfältet, både hos barn och vuxna. Hos barn är denna effekt större eftersom deras hjärna och mentala kapacitet inte är färdigutvecklad.

Inte heller hörseln är färdigutvecklad och barn har svårare än vuxna att uppfatta varifrån ljud kommer. Barn är dessutom små till växten, de kan inte själva se över bilarna och de är svårare att upptäcka för andra trafikanter.

Barn är därför inte mogna att ge sig ut själva i trafiken för tidigt. Deras syn, hörsel och bedömningsförmåga är inte utvecklade nog att klara av att överblicka en trafiksituation, bedöma hastigheter och förutse faror.

Det händer en hel del mellan fyra och tio års ålder

  • Fyraåringen ser sig själv som stor och duktig som kan fånga en boll, gå balansgång och springa uppför trappor. En fyraåring kan lära sig vissa regler men tänker inte på dem om en boll rullar ut i gatan.
  • Fem-sexåringen kan snubbla på sina egna fötter samtidigt som finmotoriken utvecklas så att de klarar att hålla i en penna och skriva bokstäver. En fem-sexåring har precision och balans nog att lära sig att cykla på en tvåhjuling, men inte ute i trafiken.
  • En sju-tioåring befinner sig i en tankemässig utveckling mitt emellan två utvecklingsnivåer. Barnet börjar kunna beakta två aspekter samtidigt, kunna se orsak och verkan, men har fortfarande svårt att förstå och förutse förändringar. I trafiken innebär det att barn har svårt att skaffa sig en överblick över trafiksituationen.